Επικοινωνία

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.): 000224701000

Έδρα: Ερμού 25, Ν. Κηφισιά, ΤΚ 145 64

Τηλέφωνο: +30 210 81 84 800

Email: reds@ellaktor.com