Εταιρική Διακυβέρνηση

Τον Ιούνιο του 2021 εκδόθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.4706/2020 και το άρθρο 4 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 2/905/3.3.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο οποίος αντικαθιστά τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες που είχε εκδοθεί το 2013 από το Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) και είναι ανηρτημένος στον ιστότοπο του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, στη διεύθυνση: https://www.esed.org.gr/code-listed. Η Εταιρεία με την από 09/07/2021 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου υιοθέτησε τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ.

 


Η REDS έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 37001:2016