Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Eταιρεία REDS Α.Ε. εφαρμόζει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, όπως αυτές ορίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 2190/1920, άρθρο 43α παράγραφος 3δ, Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, Ν. 3693/2008 άρθρο 37, του  Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43ββ, όπως ίσχυε, και του  ν.4548/2018 άρθρο 152, όπως ισχύει σήμερα). Επίσης, η Εταιρεία έχει υιοθετήσει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο οποίος, μεταξύ άλλων, εμπεριέχει τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν τον τρόπο διοίκησης και ελέγχου της Εταιρείας. Βάση του ως άνω Κώδικα αποτελεί ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ (Ιανουάριος 2011) και, κατ’ επέκταση, οι Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ και οι «Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα – Οδηγίες για τον Ανταγωνιστικό Μετασχηματισμό της» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.