Είναι πτυχιούχος του τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc Energy, Environmental Technology and Economics) από το City University του Λονδίνου και ΜΒΑ (Master in Business Administration) από το University of Kentucky, US. Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: Ιδιωτικότητα, προστασία και ασφάλεια δεδομένων σε cloud περιβάλλοντα και σε δίκτυα πραγμάτων (Ιnternet of Things).

Κατέχει 10ετή προϋπηρεσία σε εταιρείες που ασχολούνται με την σχεδίαση, μελέτη και υλοποίηση μεγάλων έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability), δράσεων εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης (CSR actions) και εξωτερικής επικοινωνίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα: έχει εργαστεί στην Τράπεζα Πειραιώς στο Λονδίνο στον δανειακό κλάδο, στην Τράπεζα Πειραιώς στην Ελλάδα ως Project Manager στον Τομέα έργων που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και μειώνουν το ανθρακικό αποτύπωμα. Παράλληλα, κατέχει εμπειρία στο Sustainability/ESG Reporting, στον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος, στη παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την αξιολόγηση κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο, στην εξωτερική διασφάλιση Απολογισμών Βιώσιμης Ανάπτυξης εταιρειών, στο σχεδιασμό και εφαρμογή στρατηγικών βιωσιμότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με στόχο την ορθή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς έχει συνεργαστεί με πληθώρα εταιρειών μέσω της PwC όπου εργαζόταν ως Σύμβουλος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής.

Στη συνέχεια, εργάστηκε στον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια και συγκεκριμένα στο τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπου ασχολήθηκε με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση έργων που αφορούσαν την ευημερία και το θετικό αντίκτυπο των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιούνταν ο Όμιλος. Τέλος, εργάστηκε στη ΜΕΓΑ Α.Ε. που δραστηριοποιείτε στην παραγωγή προϊόντων ατομικής υγιεινής, ως Sustainability and Communication Manager όπου ασχολήθηκε ενεργά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων που αφορούσαν την Βιωσιμότητα της εταιρείας, την ανάπτυξη και τη συγγραφή πολιτικών σχετικά με τις ηθικές, βιώσιμες και περιβαλλοντικές ευθύνες της εταιρείας, με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων θετικού αντικτύπου και χορηγιών σε δημόσιους φορείς και ΜΚΟ πανελλαδικά ενώ παράλληλα συνεργάστηκε ενεργά με τα ενδιαφερόμενα μέρη ώστε να ενισχυθούν οι δεσμεύσεις τις εταιρείες σε θέματα ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης).

Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά.