Μετοχική σύνθεση

Μέτοχος >5%Αρ.μετοχών% Συμμετοχής
ELLAKTOR SA55.176.76394,35%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ <5%3.305.8675,65%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ58.482.630100,00%

Πηγή: Σύμφωνα με τις τελευταίες γνωστοποιήσεις/ενημερώσεις (Ν. 3556/2007) των υπόχρεων προσώπων. Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης 30.04.2024

Σημειώσεις :

1.Η Reggeborgh Invest B.V., στις 9.11.2022, κατείχε συνολικά (άμεσα και έμμεσα) ποσοστό 45,2401% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ κατείχε κατά την ίδια ημερομηνία 31.851.274 ή ποσοστό 55,4563% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της REDS Α.Ε. Μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε η RB Ellaktor
Holding B.V. (100% θυγατρική της Reggeborgh Invest B.V.) για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της REDS AE, η RB Ellaktor Holding B.V. απέκτησε 19.040.988 ή ποσοστό 33,1523% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της REDS AE.
Η Reggeborgh Invest B.V. μαζί με την RB Ellaktor Holding B.V. και την Prosilio N.V., με τις οποίες ενεργούσαν από κοινού για τους σκοπούς της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (συμφωνία της 19ης Αυγούστου 2022) κατείχαν, στις 9 Νοεμβρίου 2022, 53.655.043 μετοχές της REDS AE, που αντιστοιχούν στο 93,42% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της. Η προαναφερθείσα Σύμβαση συνεργασίας τερματίστηκε με την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (ανακοίνωση αποτελεσμάτων 04.11.2022 και εκκαθάριση των προσφερόμενων μετοχών 09.11.2022), και ως εκ τούτου η Reggeborgh Invest B.V. και η RB Ellaktor Holding B.V. δεν ενεργούν πλέον συντονισμένα με την Prosilio N.V.
Η Reggeborgh Invest B.V. μαζί με την RB Ellaktor Holding B.V. κατείχαν, κατά την 9η Νοεμβρίου 2022, 50.892.262 μετοχές της REDS, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 88,6086% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της.
Η RB Ellaktor Holding B.V. ελέγχεται από την Reggeborgh Invest B.V. (100% θυγατρική εταιρεία). Η Reggeborgh Invest B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν.3556/2007.