Ο Όμιλος

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι μια εταιρεία συμμετοχών με επενδύσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα σε πέντε στρατηγικούς τομείς: Κατασκευή, Παραχωρήσεις, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ενέργεια και Ανάπτυξη Ακινήτων. Η Κατασκευή υπήρξε ιστορικά ο κύριος τομέας δραστηριότητας του Ομίλου με τον οποίο όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες παρουσιάζουν σημαντικές συνέργιες. Επιπλέον, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει μειοψηφικές συμμετοχές σε επιλεγμένους τομείς μεσο-βραχυπρόθεσμου επενδυτικού ορίζοντα, που παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη και αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες δημιουργίας αξίας για τους μετόχους. 
Τα κυριότερα επιτεύγματα ανά τομέα δραστηριότητας περιλαμβάνουν:

Στον τομέα της Κατασκευής: Στον τομέα της κατασκευής η θυγατρική εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ που έχει αναλάβει, μαζί με τις θυγατρικές της, όλη την κατασκευαστική δραστηριότητα του Ομίλου, είναι σταθερά η κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και έχει σημαντική παρουσία σε 20 χώρες. Οι κύριες δραστηριότητες της ΑΚΤΩΡ είναι η Κατασκευή, η κατασκευή με το 'κλειδί στο χέρι' Φ/Β Έργων (turn key), τα Λατομεία και η Διαχείριση Έργων και Εγκαταστάσεων. Η ΑΚΤΩΡ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης του Ομίλου, διαθέτοντας επιλεγμένα στελέχη και τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου.

Στον τομέα των Παραχωρήσεων: Στον τομέα των Παραχωρήσεων, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται μέσω της 100% θυγατρική της εταιρεία 'ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.'. Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ αποτελεί μία ισχυρή επιχειρηματική μονάδα Διαχείρισης Έργων, Συμμετοχών και Παραχωρήσεων στους τομείς των Υποδομών, της Ανάπτυξης Γης και της Ενέργειας. Βρίσκεται στην κορυφή των εταιρειών παραχώρησης στην Ελλάδα με συμμετοχή στους αναδόχους (παραχωρησιούχους) των συμβάσεων παραχώρησης των περισσότερων μεγάλων έργων της χώρας, καθώς και στις αντίστοιχες εταιρείες λειτουργίας αυτών. Έχει κατασκευάσει και λειτουργεί την Αττική Οδό και τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, με μερίδιο 59,2 % και 22,00% αντίστοιχα, καθώς και έργα Παραχώρησης Σταθμών Αυτοκινήτων. Συμμετέχει στα τρία (Μορέας, Ολυμπία Οδός και Αυτοκινητόδρομοι Αιγαίου) από τα πέντε μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή. Τον Ιούνιο του 2015 υπέγραψε μαζί με την ΗΛΕΚΤΩΡ Σύμβαση Παραχώρησης (ΣΔΙΤ) για το έργο 'Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας'. Η εταιρεία είναι στελεχωμένη με προσωπικό υψηλής στάθμης και εξειδίκευσης, το οποίο της παρέχει τα εχέγγυα για περαιτέρω ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Στον τομέα της Διαχείρισης Απορριμμάτων: Στον τομέα του Περιβάλλοντος, ο Όμιλος - μέσω της θυγατρικής του ΗΛΕΚΤΩΡ - στην οποία συμμετέχει με 94,4% - διατηρεί ηγετική θέση στην Ελλάδα και την Κύπρο στον τομέα της Διαχείρισης Απορριμμάτων ενώ παράλληλα έχει σημαντική παρουσία στο εξωτερικό. Η ΗΛΕΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στην κατασκευή και λειτουργία Μονάδων Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας, Αναερόβιας Χώνευσης, Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), Σταθμών Παραγωγής Ενέργειας με αξιοποίηση βιοαερίου από ΧΥΤΑ, Χώρων Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΔΑ) και οργανικών αποβλήτων μέσω μονάδων αναερόβιας χώνευσης, επεξεργασίας στραγγισμάτων και αποτέφρωσης - αποστείρωσης νοσοκομειακών αποβλήτων καθώς και στη διαχείριση Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων. Με την εξαγορά της HERHOF GmbH, ο Όμιλος εφαρμόζει καινοτόμες τεχνολογίες για την ανακύκλωση σύμμεικτων στερεών αστικών απορριμμάτων για την ανάκτηση υλικών και την παραγωγή ενέργειας, μέσω είτε της διαδικασίας αερόβιας (για την παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών και πιστοποιημένου δευτερογενούς καυσίμου-dry stabilat) ή/και αναερόβιας χώνευσης (για την παραγωγή οργανικού compost και βιοαερίου) γεγονός που τον καθιστά ένα αξιόλογο παίκτη σε ένα τομέα με αξιοσημείωτη δυναμική ανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα, όπως πιστοποιείται από την ανάληψη μεγάλων συναφών έργων (Κροατία, Κύπρος, Βουλγαρία, Γερμανία, κλπ.).

Στον τομέα της Ενέργειας: O Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 2000 μέσω της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ. Στις 22.7.2014 η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ εισήχθη στην κύρια αγορά της ΕΧΑΕ και ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της, με τη συμμετοχή του Ομίλου να διαμορφώνεται στο 64,50%. Η ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ διαθέτει εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση αιολικών πάρκων. Έχει κατασκευάσει, κατέχει και λειτουργεί δεκατέσσερα αιολικά πάρκα (201 MW), ένα φωτοβολταϊκό σταθμό (2 MW) και ένα υδροηλεκτρικό (5 MW), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 208 MW. Δύο νέα αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 57 MW, βρίσκονται σήμερα υπό κατασκευή και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2016. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει πλούσιο χαρτοφυλάκιο αδειών αιολικών πάρκων (775 MW) σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Στον τομέα της Ανάπτυξης Ακινήτων: Στον τομέα της Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών , ο Όμιλος κατέχει μία από τις ηγετικές θέσεις στο κλάδο μέσω της θυγατρικής του (55,4%) REDS Α.Ε., η οποία είναι επίσης εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το επενδυτικό ενδιαφέρον της REDS Α.Ε. επικεντρώνεται στην ανάπτυξη Εμπορικών Πάρκων, Εμπορικών & Ψυχαγωγικών Κέντρων, Οργανωμένων Οικιστικών Συγκροτημάτων, Εκθεσιακών Κέντρων καθώς και κτιρίων Γραφείων και Μεικτών Χρήσεων. Έχοντας αναπτύξει, διαχειριστεί και πωλήσει περίπου 200.000 m2, στα οποία συμπεριλαμβάνονται δύο από τα πρώτα εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα στην Ελλάδα καθώς και δύο πρωτοποριακά οικιστικά συγκροτήματα στην Αθήνα, ο Όμιλος ανέπτυξε το εμπορικό πάρκο "Smart Park" στη Γυαλού, Σπάτων Αττικής , ένα μοναδικό, σύγχρονο εμπορικό κέντρο με εμπορική επιφάνεια σήμερα 35.000 m2 και σε επόμενη φάση επιπλέον 18.000 m2. Παράλληλα, η REDS Α.Ε. ετοιμάζεται για την ανάπτυξη του 'Κτήματος Καμπά', έργο που θα κατασκευαστεί στην υπό πολεοδόμηση επιφάνεια 315 στρεμμάτων στην Κάντζα Αττικής και αναμένει τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Νοτιοανατολική Ευρώπη για να συνεχίσει την ανάπτυξη των ακινήτων της στο Βουκουρέστι Ρουμανίας. Τέλος η REDS Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα εκθεσιακών και συνεδριακών κέντρων μέσω της συμμετοχής της στο Athens Metropolitan Expo (11,67%).

Άλλες Συμμετοχές: Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, προβλέποντας τις αναπτυξιακές ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν σε συγκεκριμένα πεδία δραστηριότητας, έχει πραγματοποιήσει μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη δυναμική τους, με σκοπό να δημιουργήσει πρόσθετη αξία για τους μετόχους της. Ειδικότερα, ο Όμιλος έχει επενδύσει στον τομέα της διαχείρισης τουριστικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αναψυχής, συμμετέχοντας με 30% στην εταιρεία Athens Resort Casino A.E.