ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο παρών ιστότοπος www.reds.gr (εφεξής «Ιστότοπος») έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία,

«REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»).

Η παρούσα ιστοσελίδα σκοπό έχει την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τους

επισκέπτες/χρήστες του Ιστοτόπου. Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών

σας δεδομένων, που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, σύμφωνα με τον Γενικό

Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data

Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») και τον Ν. 4624/2019 ως ισχύει.

Η παρούσα Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Ενημέρωση») εξηγεί

τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγει η Εταιρεία για εσάς και πώς διαχειρίζεται αυτά τα

δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων από την επίσκεψή σας σε αυτόν τον

Ιστότοπο. Η Ενημέρωση περιλαμβάνει μία περιγραφή των δικαιωμάτων σας όσον αφορά την

προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και εξηγεί επίσης τι είδους προσωπικές

πληροφορίες συλλέγουμε μέσω του Ιστοτόπου, καθώς και πώς γίνεται η διαχείριση αυτών των

δεδομένων. 

Είδη προσωπικών δεδομένων και σκοπός της επεξεργασίας

Προσωπικά δεδομένα είναι εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν σε ένα φυσικό πρόσωπο, του

οποίου η ταυτότητα είναι ή μπορεί να γίνει γνωστή. H Εταιρεία δεν συλλέγει προσωπικά

δεδομένα απευθείας μέσα από τον Iστότοπο, εκτός και αν απευθυνθείτε εσείς στην Εταιρεία

και κάνετε χρήση των στοιχείων επικοινωνίας και των επιμέρους ηλεκτρονικών διευθύνσεων,

που αναφέρονται σε αυτόν.

Η  Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών του Ιστοτόπου προκειμένου να

ανταποκριθεί σε αιτήματα, σχόλια και ερωτήσεις σας για πληροφορίες, καθώς και να

αξιολογήσεις τυχόν υποψηφιότητες για θέση εργασίας.

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της εταιρείας τα δεδομένα σας μπορεί να διαβιβάζονται σε

συνεργάτες ή άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες και μόνον όταν αυτό είναι απολύτως

απαραίτητο για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών. Σε αυτήν την περίπτωση βάσει των

κανόνων του ΓΚΠΔ, οι συνεργάτες και οι συνεργαζόμενες εταιρείες δεσμεύονται για τη νόμιμη

επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σύμβαση εμπιστευτικότητας.

Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα δύναται να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές καθώς και

άλλους τρίτους όταν αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανόμενης

μεταξύ άλλων της συμμόρφωσής μας σε δικαστικές αποφάσεις.

Τα δικαιώματά σας

Η Εταιρεία προκειμένου να τηρεί τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 και του Ν.4624/2019, λαμβάνει όλα τα

απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων αυτών

και για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας των δεδομένων έναντι των

κινδύνων π.χ. καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, άνευ αιτίας κοινολόγησης/προσπέλασης,

μη εξουσιοδοτημένης ανάγνωσης-αντιγραφής, τροποποίησης ή διαγραφής δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο, η ακεραιότητα, η ασφάλεια, η

διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή

βάση.

Η Εταιρεία δεν επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα για άλλους σκοπούς καθώς επίσης

επεξεργάζεται μόνο όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τον σκοπό της εκάστοτε

επεξεργασίας, η οποία πάντοτε λαμβάνει χώρα σύννομα και σύμφωνα με το πνεύμα και τους

όρους του ΓΚΠΔ, του Ν.4624/2019 και της κείμενης νομοθεσίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη

διάρκεια που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας. Με τη λήξη

αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το ισχύον

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της

Εταιρείας ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

Ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δικαίωμα πρόσβασης

στα καταγεγραμμένα δεδομένα που σας αφορούν, καθώς επίσης και το δικαίωμα να

λαμβάνετε τα ως άνω δεδομένα που σας αφορούν, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο

και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα φορητότητας), δικαίωμα διόρθωσης

εφόσον τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα που σας αφορούν, εκτός αν η τήρησή του είναι υποχρεωτική από το νόμο,

δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης ανά πάσα στιγμή στην

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συμπεριλαμβανομένης

της επεξεργασίας που αποσκοπεί στην κατάρτιση προφίλ, και εν γένει όλα τα δικαιώματα που

προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Γενικού Κανονισμού.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία ή απορία

σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην

κα. Μαργαρίτα Σκάρου (dporeds@etae.com ,  τηλ. 210 6635982) η οποία έχει ορισθεί

Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων των εταιρειών του Ομίλου «REDS».

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, η Εταιρεία θα λάβει κάθε

δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη

του, οπότε και θα ενημερωθείτε για την πορεία αυτού. Γίνεται μνεία ότι η εν λόγω προθεσμία

δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας

του αιτήματός σας, ως και του αριθμού των εν γένει αιτημάτων. Τα δικαιώματα αυτά

ασκούνται χωρίς κόστος για σας, εκτός και αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν

για εμάς διοικητικό κόστος, οπότε θα επιβαρυνθείτε με το σχετικό κόστος.

Περαιτέρω, η Εταιρεία μας θα σας ενημερώσει για τυχόν παραβίαση των προσωπικών σας

δεδομένων, σε περίπτωση που η εν λόγω παραβίαση ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα

δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι τούτη δεν εμπίπτει σε μία από

τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος.

Έχετε επίσης δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού

Χαρακτήρα εφόσον θεωρείτε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την επεξεργασία των

προσωπικών δεδομένων σας.  

Cookies

Η Εταιρεία ενδέχεται να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του Ιστοτόπου,

χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση

διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και

δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του,

χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του Χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση

συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του Ιστότοπου για στατιστικούς λόγους και

προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Στον Ιστότοπο

χρησιμοποιούνται οι εξής τύποι cookies:

(α) cookies «περιήγησης» τα οποία είναι παροδικά cookies που παραμένουν στο φάκελο των

cookies στον browser για όσο χρόνο ο χρήστης είναι συνδεδεμένος με τον Ιστότοπο και

(β) τα «επίμονα» cookies – αυτά παραμένουν στο φάκελο cookies του browser που

χρησιμοποιεί ο χρήστης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής

του συγκεκριμένου cookie).

Tα cookies περιήγησης χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την πλοήγηση του χρήστη στον

Ιστότοπο και για να συλλέξουν συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες. Αυτές οι

συγκεντρωτικές στατιστικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για σκοπούς εσωτερικής χρήσης

μόνο από την Εταιρεία και δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτα μέρη.

Τα επίμονα cookies χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο για να αποθηκεύουν πληροφορίες στον

υπολογιστή του χρήστη για διάφορους σκοπούς, ενδεικτικά για την ανάκτηση συγκεκριμένων

πληροφοριών, που έχει ο χρήστης παράσχει παλαιότερα (π.χ. λεπτομέρειες κωδικών), για τον

καθορισμό των περιοχών του Ιστοτόπου που βρίσκουν οι χρήστες πιο ενδιαφέρουσες και τη

διαμόρφωση του Ιστοτόπου σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα στοιχεία αυτά μπορεί

να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης,

το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών

υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του

Ιστότοπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο

χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει

μέσω της χρήσης του Ιστότοπου. Ο χρήστης του Ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα

του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε, είτε να τον

προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την

αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο χρήστης των

συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώριση του

δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ο υπολογιστής του κάθε Χρήστη λαμβάνει μία διεύθυνση IP κάθε φορά που αυτός έχει

πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Μέσω αυτής, ο υπολογιστής του Χρήστη μπορεί να λαμβάνει και να

αποστέλλει δεδομένα. Γενικά, κάθε φορά που ο xρήστης συνδέεται στο Διαδίκτυο, η ΙΡ

διεύθυνση του Χρήστη αλλάζει. Όμως, υπό κάποιες συνθήκες (π.χ. με κάποιες συνδέσεις

broadband) η ΙΡ διεύθυνση του Χρήστη καθίσταται σταθερή. Μία σταθερή διεύθυνση ΙΡ μπορεί

να συσχετισθεί με το συγκεκριμένο υπολογιστή xρήστη και συνεπώς μπορεί να οδηγεί σε

προσωπικές πληροφορίες του xρήστη. Οι πληροφορίες Web log είναι μη προσωπικές

πληροφορίες που συλλέγονται από τον υπολογιστή που φιλοξενεί τον ιστότοπο κάθε φορά που

τον επισκέπτεται κάποιος xρήστης. Παραδείγματα του τύπου των πληροφοριών που μπορεί να

συλλέγονται με τη χρήση της ΙΡ διεύθυνσης ή / και των web log πληροφοριών περιλαμβάνουν

λεπτομέρειες της ημερομηνίας και της ώρας επίσκεψης στον ιστότοπο και τον τύπο του

browser και του λειτουργικού συστήματος υπολογιστή, που χρησιμοποιήθηκε. Η Εταιρεία και/ή

οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί της, χρησιμοποιούνε την ΙΡ διεύθυνσή του χρήστη ή και τις

web log πληροφορίες για να συλλέξουν και αναφέρουν συγκεντρωτικές πληροφορίες για το

πώς γίνεται χρήση του Ιστοτόπου και για το πώς ο Ιστότοπος μπορεί να βελτιωθεί.

Συνδέσεις και προϊόντα τρίτων στον Ιστότοπο

Ο Ιστότοπος ενδέχεται να συνδέεται με τοποθεσίες web και υπηρεσίες τρίτων που δεν

ελέγχονται από την Εταιρεία η οποία δεν φέρει ευθύνη για την ασφάλεια ή το απόρρητο τυχόν

πληροφοριών που συλλέγονται από τοποθεσίες web ή άλλες υπηρεσίες. Εάν ο χρήστης

αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων του Ιστοτόπου κάποιον από τους

δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν και να προσέχουν τις σχετικές δηλώσεις απορρήτου που

ισχύουν για τις τοποθεσίες web και τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούν.

Επίσης, σας διαθέτουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες (χάρτες google map, documents

embed από τον issuu.com, υπηρεσίες αναζήτησης πχ τηλεφώνου, pdf αρχείων κλπ) που έχουν

αναπτυχθεί από τρίτα μέρη – ιστοσελίδες και δεν ευθυνόμαστε για τα εν λόγω προϊόντα ή

υπηρεσίες τρίτων.

Τροποποίηση των όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιούνται, τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει

να ενημερώνονται τακτικά για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχουν για τυχόν

αλλαγές.