Βιώσιμη
Ανάπτυξη

Ο σεβασμός στο περιβάλλον αλλά και θέματα υγείας και ασφάλειας αποτελούν κύριες προτεραιότητες μας, όχι μόνο γιατί συμβαδίζουν με μακροχρόνιες αξίες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αλλά γιατί θεωρούμε ότι συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία αξίας που επιδιώκουμε.

Οι δραστηριότητές μας έχουν σαφή κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Ως εκ τούτου προχωρούμε στην ανάπτυξη ενός έργου πάνω στη βάση της αρμονικής συνύπαρξής του με το περιβάλλον.

Το γεγονός αυτό, αποδεικνύεται έμπρακτα με παραδείγματα από την καθημερινή μας δραστηριότητα και μέσα από τα έργα μας:

Μαρίνα Αλίμου: Την Κυριακή 17 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε στην Μαρίνα Αλίμου καθαρισμός βυθού στην προβλήτα 4. Η ενέργεια έγινε σε συνεργασία με την ομάδα εθελοντών «Beach Cleaning Team». Κατά τον καθαρισμό απομακρύνθηκαν διαφόρων ειδών και μεγεθών αντικείμενα τα οποία ζυγίστηκαν και διαχωρίστηκαν.

Η πρωτοβουλία έγινε στα πλαίσια του πιστοποιητικού «Γαλάζια Σημαία», υπό την αιγίδα του Δήμου Αλίμου και Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Κατά τον καθαρισμό, παραβρέθηκαν στον χώρο οι κκ Χάρης Θεοχάρης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν. Δημοκρατίας καθώς και ο κος Στέφανος Διαμαντής, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου.

Εμπορικό Πάρκο Γυαλού:

 • Άπλετοι ελεύθεροι χώροι πρασίνου, περιπάτου και αναψυχής.
 • Δημιουργία ελεύθερης παιδικής χαράς και βοτανικού κήπου.
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κελύφους.
 • Δημιουργία δυο αυτόνομων βιολογικών καθαρισμών επεξεργασία λυμάτων από Βιολογικό Καθαρισμό 3ου Βαθμού.
 • Μείωση κατασπατάλησης υδάτινων πόρων μέσω της χρήσης των αποτελεσμάτων της βιολογικής επεξεργασίας για την υπεδάφια άρδευση του πάρκου.
 • Υψηλή αρχιτεκτονική αισθητική για το δεδομένο τύπου έργου.
 • Ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων που βρέθηκαν στο οικόπεδο.
 • Κατασκευή περιμετρικών έργων οδοποιίας και χώρο στάθμευσης.

Λόφος Edison:

 • Εξαιρετικά υψηλή αναλογία πρασίνου σε σχέση με τις δομημένες περιοχές.
 • Γεωτρήσεις και αυτόματα συστήματα άρδευσης.
 • Χρήση φυσικού αερίου αντί πετρελαίου.
 • Ελεγχόμενες είσοδοι των αυτοκινήτων στις κοινόχρηστες περιοχές.
 • Ουδέτερα χρώματα στο εξωτερικό των κτιρίων, τα οποία επιτρέπουν στο συγκρότημα να ενσωματώνεται στην αστική δομή.

Ampelia Κantza:

 • Υψηλή αναλογία πρασίνου σε σχέση με τις δομημένες περιοχές.
 • Γεώτρηση και αυτόματα συστήματα άρδευσης.
 • Υποδομή για χρήση φυσικού αερίου αντί πετρελαίου.
 • Ουδέτερα χρώματα στο εξωτερικό των κτιρίων, τα οποία επιτρέπουν στο συγκρότημα να ενσωματώνεται στην αστική δομή.

Veso Mare:

 • Αναπαλαίωση 8 διατηρητέων κτιρίων με παραδοσιακά υλικά (π.χ. πέτρα) δίνοντας έμφαση στην τοπική κληρονομιά.
 • Χρήση τοπικών προμηθευτών, όπου αυτό ήταν δυνατό, στηρίζοντας, έτσι τις τοπικές επιχειρήσεις.
 • Δημιουργία συγκεκριμένων χώρων πρασίνου.
 • Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για την τοπική κοινότητα.

Escape Center:

 • Χρήση ξύλου για εναρμόνιση με το περιβάλλον.
 • Διατήρηση και χρήση των υφιστάμενων ελαιόδεντρων στο σχεδιασμό.

Εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για την τοπική κοινότητα.


ESG

Πίνακας Δημοσιοποιήσεων ESG Χρηματιστηρίου Αθηνών

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης με τους δείκτες του Οδηγού Δημοσιοποίησης Μη-Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μη-Χρηματοοικονομικοί Δείκτες ESG του Χρηματιστήριου Αθηνών
Δείκτης ΑΤΗΕΧ*
Περιγραφή
Αντιστοίχιση Πληροφοριών, Συμπληρωματικές Παρατηρήσεις
Περιβάλλον
C-E1
Άμεσες εκπομπές (Scope 1)

Άμεσες εκπομπές (Scope 1): 26 tCO2 eq.
Ένταση άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου(tCO2e) = 26/7,5 = 3.47
(Συντελεστής κανονικοποίησης: 7,5 εκατ. € έσοδα)

C-E2
Έμμεσες εκπομπές (Scope 2)

Έμμεσες εκπομπές (Scope 2): 993 tCO2 eq.
Ένταση άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου(tCO2e) = 993/7,5 = 132,4
Συντελεστής κανονικοποίησης: : 7,5 εκατ. € έσοδα

C-E3
Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας

Συνολική κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού: 1.742,23 MWh
Ποσοστό ηλεκτρικής Ενέργειας που καταναλώθηκε (%): 94,30%
Ποσοστό της ενέργειας που καταναλώθηκε και προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές (%): 0%
Συνολική παραγωγή Ενέργειας: 0 MWh
Ποσοστό ενέργειας που παράχθηκε από ανανεώσιμες πηγές (%):0%

A-E1
Άλλες έμμεσες εκπομπές (Scope 3)

Άλλες έμμεσες εκπομπές (Scope 3): 0,36 tCO2
Ένταση άλλων έμμεσων εκπομπών (scope 3) (tCO2e)= 0,36/7,5 = 0,05
Συντελεστής κανονικοποίησης: 7,5 εκατ. € έσοδα

A-E3
Διαχείριση αποβλήτων

Σύνολο μη-επικινδύνων αποβλήτων: 40,02 tons
Σύνολο επικινδύνων αποβλήτων: 1,25 tons

-Ανακύκλωση: 99,998%
-Κομποστοποίηση: 0%
-Αποτέφρωση: 0%
-Υγειονομική Ταφή: 0,002%

A-E4
Απόρριψη λυμάτων
4.396 m3
A-E5
Περιοχές ευαίσθητης βιοποικιλότητας
Η εταιρεία δεν διαθέτει, μισθώνει ή διαχειρίζεται εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται ή γειτνιάζουν με προστατευόμενες ή/και περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας.
Κοινωνία
C-S2
Γυναίκες εργαζόμενες
37,5%
C-S3
Γυναίκες εργαζόμενες σε διευθυντικές θέσεις
Το 14,3% των εργαζομένων στο 10% των υψηλότερα αμειβόμενων εργαζομένων είναι γυναίκες.
C-S4
Δείκτες κινητικότητας προσωπικού

Δείκτης εθελούσιας κινητικότητας: 25%
Δείκτης μη εθελούσιας κινητικότητας: 32,14%

C-S5
Κατάρτιση Εργαζομένων

Μ.Ο. ωρών κατάρτισης (10% υψηλότερα αμειβομένων εργαζομένων)= 0,86
Μ.Ο. ωρών κατάρτισης (90% χαμηλότερα αμειβομένων εργαζομένων)= 3,18

C-S7
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας: 75%
A-S1
Βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα

Βιώσιμος Κύκλος Εργασιών: 0%
Βιώσιμα Κεφαλαιουχικά Έξοδα: 0%
Βιώσιμα Λειτουργικά Έξοδα: 0%

A-S2
Δαπάνες κατάρτισης εργαζομένων
€ 0,0
A-S3
Μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων
H μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων για τον Όμιλο ανέρχεται σε 42,67% υπέρ των ανδρών.
A-S4
Αναλογία αμοιβής διευθύνοντος συμβούλου-εργαζομένων
4,68
SS-S6
Επίδοση σε θέματα υγείας και ασφάλειας

Αριθμός τραυματισμών: 0

Αριθμός θανάτων που σχετίζονται με την εργασία: 0

Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων: 0,00
(Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων (Accident frequency rate) = (Σύνολο τραυματισμών / Σύνολο ωρών εργασίας) x 200.000.)

Δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων: 0,00
(Δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων (Accident severity rate) = (Σύνολο ημερών απουσίας / Σύνολο ωρών εργασίας) x 200.000.)

Εταιρική Διακυβέρνηση
C-G1
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σύνθεση Δ.Σ. 29.9.2022

-Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι εκτελεστικό μέλος και η Αντιπρόεδρος είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος, σύμφωνα και με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ)

-Γυναίκες μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:  33,33%

-Μη εκτελεστικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:  77,78%

- Μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου:  33,33%

C-G4
Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

https://ellaktor.com/wp-content/uploads/2022/06/Sustainability-Policy_final-GR.pdf

A-G4
Μεταβλητές αμοιβές
0%

* Οι δείκτες με ID που ξεκινά με C αναφέρονται σε βασικούς δείκτες, με Α σε προηγμένους δείκτες και με SS σε κλαδικούς δείκτες.